محافظان بهبود آب

  • name نام شرکت: محافظان بهبود آب
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: خرسندیم که پس از سپری شدن بیش از ده سال از تاسیس این شرکت، توانسته ایم به یاری و لطف ایزد منان، جهت کنترل خوردگی در صنعت آب (Chemical Water Treatment) و رفع نیاز کشور به واردات، دانش تولید مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی سازگار با محیط زیست (Green Chemicals) را بومی نمائیم و همچنین با توجه به معضل خشک سالی و کمبود منابع آب، جهت نیل به هدف صرفه جویی در مصرف گام های بزرگی برداریم