کانون چاپ و بسته بندی سحر

  • name نام شرکت: کانون چاپ و بسته بندی سحر
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: