بامبو

  • name نام شرکت: بامبو
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: