الر آکوا ایرانیان

  • name نام شرکت: الر آکوا ایرانیان
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت: 512680
  • description توضیحات: