صنایع گالوانیزه خاور روی

  • name نام شرکت: صنایع گالوانیزه خاور روی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: