شیمی پخش ایران

  • name نام شرکت: شیمی پخش ایران
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: