منبت کاری یعقوب ابراهیم پور

 • name نام شرکت: منبت کاری یعقوب ابراهیم پور
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • چوب و الوار
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  آموزش و طراحی منبت

  فروش مغار منبت

  تیزکاری و آبکاری مغار

  آموزش منبت چاقویی

  دوربری چوب منبت