شرکت پخش سپیدار

  • name نام شرکت: شرکت پخش سپیدار
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: