مهندسی توسعه ارتباطات کار افرین

  • name نام شرکت: مهندسی توسعه ارتباطات کار افرین
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: