گروه مواد کارا گستر

  • name نام شرکت: گروه مواد کارا گستر
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: