آتین صنعت

  • name نام شرکت: آتین صنعت
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: