شرکت دیتاکی

  • name نام شرکت: شرکت دیتاکی
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • تلفن و گوشی موبایل
    • کامپیوتر
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: