بازرگانی تیناکم

  • name نام شرکت: بازرگانی تیناکم
  • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: