نیک آب سپاهان

  • name نام شرکت: نیک آب سپاهان
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: