صنایع فرش و موکت بابل

  • name نام شرکت: صنایع فرش و موکت بابل
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: