فروشگاه پارس

  • name نام شرکت: فروشگاه پارس
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    فروشگاه پارس توزیع کننده و فروشنده مقنعه های طرحدار .ممکن است از تصاویر و مطالب در سایتهای دیگری استفاده شده باشد.مقنعه های طرحدار اصل را فقط از دو سایت پارس دکان و پستچی 24 تهیه نمایید . هدف ما فقط یکبار خرید نیست.....