بین المللی پارسیان ریل شرق

  • name نام شرکت: بین المللی پارسیان ریل شرق
  • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: