کشت و صنعت فراورسازان

  • name نام شرکت: کشت و صنعت فراورسازان
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: