شرکت نوید صنعت نیلی (تولید سلولزی)

  • name نام شرکت: شرکت نوید صنعت نیلی (تولید سلولزی)
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این شرکت د زمینه تولید و پخش انواع محصولات بهداشتی فعالیت مینماید