گالری افرا

  • name نام شرکت: گالری افرا
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • چوب و الوار
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    فروش انواع چوب معرق، چوب گردو، چوب گردو سوخته، چوب افرا، چوب فوفل، چوب ممرز، چوب ارار، چوب عرعر، توسکا، زبان گنجشک، عناب، سیب، صنوبر، توت، بیعار، نارنج، چنار، کرات، گردو شکری، گز، جوش توسکا، جوش راش، جوش سنجد