تولیدی وردا

  • name نام شرکت: تولیدی وردا
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت: 11719
  • description توضیحات: