پیام سنگ

  • name نام شرکت: پیام سنگ
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • معدن و متالوژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: