صنعتی گام اراک

  • name نام شرکت: صنعتی گام اراک
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت: 988
  • description توضیحات:

    مجري EPC پروژه هاي انتقال نيرو و برج هاي مخابراتي، توليد و گالوانيزه گرم سازه هاي فلزي و تامين تجهيزات وابسته