صنعتی فارس اسکات

  • name نام شرکت: صنعتی فارس اسکات
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت: 4353
  • description توضیحات: تامین کننده سازنده و مجری پروژه های برق، ابزار دقیق وکنترل