بنا پلیمر پارس

 • name نام شرکت: بنا پلیمر پارس
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  معرفی شرکت بنا پلیمر پارس 


  ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس ﯾﮑﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﻗﻤﺎرى ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺳﺎل، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺪف 40ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎى ﻣﺪرن و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎى ﻇﺮوف ﺧﻮد از ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮد ﻣﻰ ﺑﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دور از ﺿﻌﻒ ﻫﺎى ﻇﺮوف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻇﺮوف داراى ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎﻻ و درب ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻧﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺳﺒﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن را آﺳﺎن ﻣﻰ ﺳﺎزد. ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎى ﺣﺴﻦ رﺟﺒﻌﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ در ﮐﺸﻮر دارى ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﺸﻮر داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ. 40ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺟﻬﺎﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﻰ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﻰ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ... ﺑﺨﺸﻰ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﺳﺖ. LMLﮐﺎواﺳﺎﮐﻰ، ﻫﯿﻮﺳﺎﻧﮓ، ﻣﻮدﻧﺎس، آﻗﺎى ﺣﺴﻦ 1380در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى آﻗﺎى ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ در ﺳﺎل رﺟﺒﻌﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺗﻮان 1382از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎى ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎى ﻫﺎﺷﻤﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﺮو ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻠﻰ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻨﺎﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮده و ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ 12ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﻬﺎى اﻧﮋﮐﺘﻮرى در ﺟﻬﺎن رو روﻧﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﻬﺎى ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻓﺮآورى ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﻨﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ وارد ﺷﺪه و واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺑﻮده و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آن در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﮐﺮج واﻗﻊ اﺳﺖ . ﻃﺮﺣﻬﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻨﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪى در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﮕﺎوات ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 150ﻗﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻓﺎزﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد آن ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در 3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻣﺮﻏﺪارى ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮآورده ﮐﺮده و ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪارى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎرس 1391ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس ﺗﺎ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ وﻟﻰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.


  **اصول ما :

  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى

  .رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام،اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻰ و ﻣﻨﻄﻘﻰ در ﮐﺎر

  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ

  ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻮل و وﻋﺪه ﻫﺎى ﮐﺎرى

  ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻮآورى ﻫﺎى روز دﻧﯿﺎ

  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺪارى و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ***هدف اصلی شرکت بنا پلیمر پارس تولید ظروف پلاستیکی در شکل های مختلف:  شامل گرد ، بیضی و مستطیل و در هر رنگ می باشد.هم بصورتIML و هم بصورت سفید و ساده می بادشد. این شرکت بر آن است تا ظروف خود را با بالاترین استاندارد کیفی در سطح دنیا تولید نماید.همچنین یکی از مهمترین اهداف ٬ تولید ظروف با کمترین هزینه و بهترین قیمت ممکن است.هدف مهم ر این شرکت ایجاد پیوندهای دائمی با مش ریان خود و تأمین نیاز آنها مطابق با آنچه خواسته آنهاست با بهترین شرایط ممکن می باشد.  *** عمده محصولات شرکت شامل 2 گروه است :  1-ظروف بسته بندی تولید شده با روش تزریق پلاستیک

  2- ظروف تولید شده با استفاده از روش قالب گیری بادی  ***محصولات این شرکت شامل 2 برند استار پک و بنا پک است.  - بنا پک شامل ظروف گرد در کلیه ظرفیتها است.

  - استار پک کلیه ظروف غیر گرد در هر ظرفیت را شامل میشود.
  *** دلایل انتخاب محصولات بنا پک و استار پک شرکت بنا پلیمر پارس:  1.بهره گیری از تکنولوژی واستفاده از مواد مختلف متناسب با صنعت بسته بندی

  2.شناخت دقیق نیازهای و گرایش های مصرف کنندگان

  3.بخش تحقیق و توسعه شرکت بنا الکترونیک پارس نوآوری و تکنولوژی های نوین در این راستا را تقویت و پشتیبانی می کند و تجربه و اعتباردر این زمینه، ما را به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بسته بندی در ایران قلمداد کرده است.
  *** زمره مشتریانی که در حال حاضر از محصولات این شرکت استفاده میکنند و یا میتوانند از محصولات ما استفاده کنند عبارتند از :


  • تولید کنندگان لبنیات (دوغ-ماست- پنیر-خامه-کره-سر شیر- بستنی)، انواع شیرینی و شکلات (آبنبات-بیسکویت-پاستیل)، انواع مربا و مارمالاد، سس ها و طعم دهنده ها.

  • تولید کنندگان رنگ و رزین و سایر مواد شیمیایی

  • شرکت های بسته بندی: خشکبار و تنقلات، خرما، عسل، انواع سبزیجات تازه، منجمد و خشک، ادویه جات، غلات و حبوبات، زیتون و اونواع مربا ،اسباب بازی و ... .