کانون آگهی و تبلیغات شیوه نوین بنیان

  • name نام شرکت: کانون آگهی و تبلیغات شیوه نوین بنیان
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: