سازه کشت کاوه بوکان

  • name نام شرکت: سازه کشت کاوه بوکان
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: