شیوا امواج

  • name نام شرکت: شیوا امواج
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت: 45
  • description توضیحات: