های تک

  • name نام شرکت: های تک
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • تلفن و گوشی موبایل
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: