نیک آریا تاش

  • name نام شرکت: نیک آریا تاش
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: