تعاونی تولید نخل وحید بم

  • name نام شرکت: تعاونی تولید نخل وحید بم
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت: 388 بم‌
  • description توضیحات: