ایران بازار

  • name نام شرکت: ایران بازار
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کامپیوتر
    • مخابرات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: