پانداپلیمرشرق

  • name نام شرکت: پانداپلیمرشرق
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید کننده انواع نی . فویل الومینیوم . محافظ . سفره . دستکش یکبار مصرف و ....