مخازن پلی اتیلن خازنی

  • name نام شرکت: مخازن پلی اتیلن خازنی
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: