شرکت پارسا تجارت جهان نما

  • name نام شرکت: شرکت پارسا تجارت جهان نما
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: