پتینه پارسا

  • name نام شرکت: پتینه پارسا
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: