فن اوری اطلاعات موعود شرق/تولید کننده تجهیزات الکترونیک وردیاب خودرو

  • name نام شرکت: فن اوری اطلاعات موعود شرق/تولید کننده تجهیزات الکترونیک وردیاب خودرو
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: