بازرگانی صدر

  • name نام شرکت: بازرگانی صدر
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: