ثمر نخل خوزستان

  • name نام شرکت: ثمر نخل خوزستان
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

     ثمر نخل خوزستان توزیع کننده بهترین خرما و چیپس خرما