بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم

  • name نام شرکت: بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • محیط زیست و انرژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: