وارتان تجارت پارسیان

  • name نام شرکت: وارتان تجارت پارسیان
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: