ماشین سازی پارسیا

  • name نام شرکت: ماشین سازی پارسیا
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: