مزون شهرزاد

  • name نام شرکت: مزون شهرزاد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    مزون شهرزاد ارائه دهنده ی انواع لباس شب و مهمانی