ایده آل/موبایل

  • name نام شرکت: ایده آل/موبایل
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • تلفن و گوشی موبایل
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: