فناوری اطلاعات فراگستر

  • name نام شرکت: فناوری اطلاعات فراگستر
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کامپیوتر
  • reg_number شماره ثبت: 15582
  • description توضیحات:

    تولید کننده نرم افزار حسابداری، نرم افزار مدیریت تردد افراد، نرم افزار رستوران و اتوماسیون حضوروغیاب