کارگاه صنعتی نمونه

  • name نام شرکت: کارگاه صنعتی نمونه
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    فرم دهی لوله و قطعات مبلمان فلزی. خدمات اختصاصی خودروسازان و لوازم ورزشی و بدنسازی