دفتر طراحی مهرازبنیان

  • name نام شرکت: دفتر طراحی مهرازبنیان
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: دفتر طراحی مهرازبنیان ارائه دهنده خدمات مهندسی ساختمان شامل طراحی نما ، طراحی داخلی ، تهیه نقشه های ساختمانی و پیمانکاری ساختمانی می باشد.