کیمیا شیمی

  • name نام شرکت: کیمیا شیمی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: