نگار تثبیت

  • name نام شرکت: نگار تثبیت
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: