دنیای گیل الکترون

  • name نام شرکت: دنیای گیل الکترون
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • مخابرات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: